Type Product/Diensten

Diervoeder

Algemene voorwaarden P. van der Kooij Groep


Algemene Voorwaarden van P. van der Kooij Groep N.V., Nieuwe Waterwegstraat 21 te 3115 HE Schiedam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam in november 1994, gewijzigd februari 1998.

 

ARTIKEL 1 Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten door P. van der Kooij Groep NV en/of haar dochteronderneming met nevenvestigingen gedaan. P. van der Kooij Groep NV houdt zich onder andere bezig met vervoer, haven op- en overslag, machineverhuur, herstellen van automobielen, dokken opklaren, recycling van afval, hout en grind, asbestverwijdering de verkoop en distributie van veevoeders, zand en grind. Deze opsomming is niet uitputtend bedoeld.

2. Naast deze voorwaarden zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden tevens de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg, de AVC en de Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing, alsmede bij grensoverschrijdend vervoer het CMR verdrag (Genève 1956), voorzover daarvan in deze Algemene Voorwaarden niet wordt afgeweken.

 

ARTIKEL 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen teksten enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, hoeveelheden enz. zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgave is slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door P. van der Kooij Groep NV zijn schriftelijke bevestiging bindend.

2. Indien P. van der Kooij Transport NV niet aan alle relevante wet- en regelgeving kan voldoen zal zij een opdracht niet kunnen en hoeven accepteren.

 

ARTIKEL 3 Uitvoerings- en/of levertijden

1. Opgegeven uitvoerings- of levertijden zullen nummer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering of uitvoering dient P. van der Kooij

Groep NV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Geringe overschrijding van de uitvoerings- of levertijd welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van P. van der Kooij NV geeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding.

2. Voor zoveel sprake is van het verrichten van bouw-of sloopwerkzaamheden worden deze geacht te zijn voltooid en opgeleverd indien de wederpartij niet binnen acht dagen na mededeling van P. van der Kooij Groep NV schriftelijk heeft medegedeeld of het werk al of niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering niet wordt belemmerd heeft P. van der Kooij Groep NV het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 4 Keuring van bouwstoffen

1. De bouwstoffen (waaronder zand, grind en dergelijke) worden voordat zij in het werk worden gebracht door de opdrachtgever/koper gekeurd in de middelen van vervoer. Bij gebreke daarvan worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

2. Ingeval van afkeuring van bouwstoffen kan zowel P. van der Kooij Groep NV als de opdrachtgever/koper bevorderen dat één of meer in onderlinge overeenstemming getrokken monster (s) uit de bouwstoffen tot na beslechting van het uit de afkeuring mogelijk voortvloeiend geschil wordt bewaard. Het/de monster(s) word(t/en) door beide partijen gewaarmerkt. De bewaring geschiedt op een in onderlinge overeenstemming te bepalen plaats danwel op een door de Kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het werk is gelegen aan te wijzen plaats.

3. P. van der Kooij Groep NV heeft de bevoegdheid om ingeval van afkeuring van bouwstoffen herkeuring aan te vragen door een in overeenstemming met de opdrachtgever/ koper aan te wijzen deskundige. De uitspraak is bindend tussen partijen tenzij anders overeengekomen. Kunnen partijen geen overeenstemming bereiken aan over de aan te wijzen deskundige dan wordt deze op verzoek van één der partijen aangewezen door de Kantonrechter binnen wiens rechtsgebied is gelegen aan te wijzen plaats. In geval van goedkeuring zijn de kosten van de keuring voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5 Prijzen

1. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten en belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten/ werkzaamheden die P. van der Kooij Groep NV heeft aangeboden te leveren, verlenen of verrichten, wijzigingen ondergaan, is zij gerechtigd deze wijzigingen dienovereen komstig aan de wederpartij door te berekenen.

2. Tot het moment van ontbinding is de wederpartij de verhoogde prijs wel verschuldigd aan P. van der Kooij Groep NV bij een afwijking minder dan 10%.

3. Het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel mag afzonderlijk gefactureerd worden.

 

ARTIKEL 6 Meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van bestekswijzigingen, ingeval van afwij-

kingen van geschatte hoeveelheden, stelposten, of anderszins van het oorspronkelijk overeengekomene.

2. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meerwerk niets is overeengekomen

geschiedt deze verrekening ineens na voltooiing van het meerwerk.

3. Voor de wijze van verrekening zullen partijen zich richten naar hetgeen ter zake in de UAV 1989 is geregeld.

 

ARTIKEL 7 Zekerheidstelling

P. van der Kooij Groep NV is gerechtigd alvorens de werkzaamheden te beginnen, of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid te verlangen en zaken onder zich te houden totdat alle kosten zijn

voldaan door de wederpartij.

 

ARTIKEL 8 Beperking van aansprakelijkheid

1. P. van der Kooij Groep NV aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid, indien er sprake is van grove nalatigheid of grove schuld.

2. De opdrachtgever vrijwaart P. van der Kooij Groep NV wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

3. P. van der Kooij Groep NV is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

 

ARTIKEL 9 Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van P. van der Kooij Groep NV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door P. van der Kooij Groep NV niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Indien P. van der Kooij Groep NV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of uitgevoerde c.q. het leverbare - uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan P. van der Kooij Groep NV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen verandering van de bevaarheid van de waterwegen en verandering in de weersgesteldheid van zodanige aard dat te leveren zaken niet op de overeengekomen tijd langs de gebruikelijke route van vervoer op de overeengekomen plaats van aflevering kunnen zijn. Hetzelfde geldt indien voormelde omstandigheden toeleveranciers van P. van der Kooij Groep NV verhinderen om tijdig aan haar te kunnen (af) leveren.

4. Indien de onder 3. genoemde omstandigheden zich voordoen, doch deze niet verhinderen dat P. van der Kooij Groep NV aan haar verplichtingen tot nakoming kan voldoen door voor de andere (vaar) routes te kiezen of andere middelen van transport dan zullen de daarmee gemoeide meerkosten in rekening kunnen worden gebracht bij de wederpartij.

 

ARTIKEL 10 Verwijdering en scheiding afvalstoffen

1. Naast bovenstaande bepaling geldt het onderstaande voor de verwijdering en scheiding van afvalstoffen.

2. Afhankelijk van hetgeen wordt overeengekomen draagt P. van der Kooij Groep NV zorg voor de verwijdering van de afvalstoffen van de wederpartij. Onder verwijdering van afvalstoffen wordt verstaan het door P. van der Kooij Groep NV informeren en adviseren van de wederpartij over de wijze waarop deze zorgvuldig kan ontdoen van zijn afvalstoffen en het te hanteren inzamelsysteem alsmede het afvoeren van afvalstoffen door haar.

3. Indien de opdrachten aan P. van der Kooij Groep NV (mede) scheiding van de door de wederpartij aangeboden afvalstoffen omvat scheidt zij de afvalstoffen in componenten, zodat deze componenten opnieuw kunnen worden gebruikt (in de vorm van hergebruik of nuttige toepassing) danwel deze componenten definitief kunnen worden verwerkt (in de vorm van verbranden of storten).

4. P. van der Kooij Groep NV informeert de wederpartij omtrent:

a) welke afvalstoffen zij in haar scheidingsbedrijf op grond van haar vergunning kan accepteren;

b) de tijden gedurende welke afvalstoffen bij haar inrichting kunnen worden aangeboden;

c) de wijze waarop de afvalstoffen moeten worden aangeboden.

5. P.van der Kooij Groep NV is gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de acceptatievoorwaarden.

6. De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden dat verlies of wegwaaien van afvalstoffen wordt voorkomen en geen hinder aan derden wordt veroorzaakt.

7. De wederpartij meldt zich met iedere vracht afvalstoffen bij P. van der Kooij Groep NV en verschaft haar alle gevraagde informatie door middel van een geleidebiljet en een afvalstroomnummer waarop tenminste de aard, de samenstelling, de herkomst en het gewicht of de hoeveelheid van de afvalstoffen wordt vermeld, alsmede de gegevens van de wederpartij en - indien van toepassing - de gegevens van de transporteur/inzamelaar. De aangeboden afvalstoffen worden vervolgens door P. van der Kooij Groep NV gewogen, danwel op andere wijze wordt door haar de hoeveelheid bepaald. Bij gebreke van onmiddellijk protest door degene die namens de wederpartij de afvalstoffen feitelijk aanbiedt (bijvoorbeeld de chauffeur in de vrachtauto of de gezagvoerder van het schip) wordt de door P. van der Kooij Groep NV bepaalde hoeveelheid en/of gewicht voor juist gehouden, behoudens tegenbewijs.

8. Indien P. van der Kooij Groep NV aangeboden afvalstoffen weigert omdat deze niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden, dienen deze onmiddellijk door de wederpartij te worden afgevoerd.

9 Op het terrein van P. van der Kooij Groept NV aan de Nieuwe Waterwegstraat 21 te Schiedam is de Wegenverkeerswet van toepassing. De wederpartij dient zich op het terrein strikt te houden aan de aanwijzingen van het personeel van P. van der Kooij Groep NV

10. Indien P. van der Kooij Groep NV transport en/of inzamelmaterieel niet zijnde het feitelijk vervoermiddel ter beschikking stelt aan de wederpartij zal deze het materieel (meestal containers) niet gebruiken voor giftige, zelfontbrandende, bijtende, radio-actieve en chemische afvalstoffen, voor explosief materieel en kadavers. Desgewenst dient de wederpartij schriftelijk te verklaren dat zich in het materieel geen afvalstoffen als hiervoor omschreven bevinden.

11. Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan P. van der Kooij Groep NV blijkt, dat het transport of inzamelmaterieel afvalstoffen bevat welke overeenkomstig deze voorwaarden niet mogen worden aangeboden is P. van der Kooij Groep NV bevoegd de afvalstoffen terug te voeren naar de wederpartij of zorg te dragen voor adequate afvoer naar een andere be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De (extra) kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

12. P. van der Kooij Groep NV handelt overeenkomstig de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen, en besluiten welke van overheidswege zijn vastgesteld, danwel welke door andere van overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld.

 

ARTIKEL 11 Betaling, eigendomsvoorbehoud, rente en kosten

1. Tenzij anders overeengekomen dienen de facturen van P. van der Kooij Groep NV binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voor vervoer gelden ter zake de regels als vervat in algemene betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland.

2. Bij niet- of niet- tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een sommatie is vereist en is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag der factuur tot de dag der algehele voldoening. Bovendien is P. van der Kooij Groep NV gerechtigd om alle gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van haar facturen aan de wederpartij in rekening te brengen vanaf het moment dat deze in verzuim is en de vordering uit handen is gegeven. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bij vorderingen tot f 50.000,00 en daarboven op 10%.

3. Zolang de facturen ter zake van geleverde zaken of verrichte werkzaamheden c.q. verleende diensten niet zijn voldaan door wederpartij, blijft de prestatie (geleverde zaken, verricht werk etc.) eigendom van P. van der Kooij Groep NV De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken of het verrichte werk aan derden over te dragen, in onderpand te geven of anderszins te bezwaren. Bij niet- of niet-tijdige betaling van haar facturen is P. van der Kooij Groep NV gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken inclusief werken terug te nemen, ongeacht het feit dat bedoelde zaken inclusief werken onder de feitelijke macht van een derde zijn komen te rusten. Bovendien worden door P. van der Kooij Groep NV uitgevoerde werken ondanks dat deze zijn voltooid en in staat van oplevering, geacht te opgeleverd onder voorbehoud van betaling.

 

ARTIKEL 12

Voor elke opdracht c.q. uitvoering is het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 13

Indien de rechtbank bevoegd is, wordt de rechtbank aangewezen in de vestigingsplaats van P. van der Kooij Groep NV